Wim de Boer: Tuin 89
Voorzitter en waarnemend secretaris
06-39447570

Marjolein Daeseleer: Tuin 34a
Penningmeester
06-52611771


Gerard van der Vlag: Tuin 80
Opstallen/vergunningen


Aukje Dolsma: Tuin 35
Inkoop zaden / uitgifte tuinen

Neel Loman: Tuin 66B
 Inkoop zaden / uitgifte tuinen 

Cobi Pons: Tuin 60A & B
Contactpersoon / Lid tuincommissie

 Het bestuur   

Het bestuur is belast met de uitvoering van het beleid. Het voert het beheer over alle eigendommen van de vereniging en draagt zorg voor de instandhouding en het onderhoud ervan.

Het bestuur stelt regels vast ten aanzien van de uitvoerende taken die zijn toegewezen aan de diverse commissies en ziet toe op de juiste uitvoering van die taken. Het bestuur is voor het gevoerde beleid en beheer, en voor de door de commissies uitgevoerde taken verantwoording schuldig aan de ledenvergadering.

De bestuursleden hebben het recht van toegang tot alle bijeenkomsten en commissievergaderingen alsmede het recht van toegang tot de tuinen en alle daarop geplaatste opstallen.

De voorzitter is woordvoerder namens de vereniging en representeert de vereniging naar buiten. Hij geeft leiding aan het bestuurswerk en leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen

In artikel 12 van de statuten is de benoeming, het aantal bestuursleden, schorsing en ontslag van het bestuur geregeld.

Voor het aangaan van leningen of uitgaven die groter zijn als 15 procent van het kapitaal van de vereniging, dient het bestuur vooraf de leden te informeren. Indien 10 procent van de leden bezwaar maakt ten aanzien van de voorgestelde verplichtingen, worden de voorstellen ingebracht in de algemene jaarvergadering of een tussentijdse algemene vergadering.

Bestuursleden zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor door de vereniging aangegane schulden en malversaties.


De secretaris is belast met de correspondentie van de vereniging en houdt daarvan afschrift. Van alle in- en uitgaande stukken geeft hij kennis aan het bestuur in vergadering.

De secretaris is verder belast met:

- Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het afgelopen jaar met betrekking tot mutaties in      het ledenbestand en het gevoerde  beleid;

- Vaststellen van de werkroosters voor de tuinploegen, samen met de tuincommissie;

- Het verhuren van tuinen;

- Het bijhouden van de ledenadministratie.


De penningmeester is belast met:

- Het innen van de in artikel 9 van de statuten genoemde geldmiddelen en het verrichten van betalingen;

- Het beheren van de gelden en het voeren van de administratie hieraan verbonden;

- Het uitbrengen van een verslag op de jaarlijkse algemene vergadering over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen

  jaar, zoals genoemd in artikel 15 lid 2b van de statuten;

- Het opstellen van een begroting voor het nieuwe verenigingsjaar, zoals genoemd in artikel 5 lid 2e van de statuten.


Controle en beheerstaken bestuur.

- Van en toezicht houden op het schoon en zwart ( spitklaar)  opleveren van vrijgekomen tuinen in overleg met de tuincommissie;

- Beheren van onverhuurde en vrijgekomen tuinen;

- Beheren van het tuincomplex en de verenigingseigendommen;

- Controleren van de naleving van de regels, gesteld in dit huishoudelijk reglement;

- Regelend optreden bij niet naleving door leden van genoemde regels.


De secretaris en de penningmeester kunnen met instemming van de overige bestuursleden een deel van hun werkzaamhe­den overdragen aan een ander bestuurslid of een commissielid, die voor deze werkzaamheden verantwoording schuldig is aan de desbetreffende functionaris.


Een voordracht van kandidaten voor een bestuursfunctie,zoals bedoeld in artikel 12 lid 6 van de statuten, dient vergezeld te zijn van een schriftelijke verklaring van instemming van deze kandidaten.  Om als kandidaat te kunnen worden voorgedragen dient deze tenminste één jaar lid of ondersteunend lid te zijn.


© Copyright 2019 - VTV-Apeldoorn-Zuid