Doelstelling van de vereniging


Het doel van de volkstuindersvereniging is het bevorderen van het recreatief tuinieren. Dat wil zeggen door middel van tuinieren je lekker ontspannen in de openlucht en de band tussen mens en natuur te vernieuwen of verstevigen.

Ontspanning voor het individu of het gehele gezin, dicht bij huis kan een levensvoorwaarde blijken te zijn voor de mens in deze jachtige tijd.

De tijd dat iedereen over een flinke tuin kon beschikken bij zijn woning is ook in Apeldoorn al lang voorbij. Toch zijn wij van mening dat elke inwoner van Apeldoorn in de gelegenheid moet zijn om deze zinvolle vrijetijdsbesteding te kunnen beoefenen. Daarom beijveren volkstuinderverenigingen zich er voor om geschikte percelen grond te verkrijgen om zodoende tuinliefhebbers jarenlang. ongestoord van hun hobby te kunnen laten genieten.

Het opnemen van het volkstuinencomplex in een bestemmingsplan is daarbij een belangrijke voorwaarde.

Uit een korte doorlichting van het ledenbestand blijkt al snel dat er diverse raakvlakken zijn met maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. De sociale aspecten hebben binnen de vereniging dan ook de nodige aandacht. Een belangrijk punt is hierbij de vraag of men er in zal slagen om deze hobby voor brede lagen van de bevolking ook financieel toegankelijk te houden. Door samenbundeling van belangen wil de vereniging deze kosten zoveel mogelijk binnen de perken houden.

Zonder winstoogmerk wordt getracht gezamenlijk tuinzaden en mest in te kopen. Ook het gezamenlijke gebruik van materialen zoals kruiwagens en waterpompen kan tot een aanzienlijke besparing leiden

De grootste kostenbesparing bleek echter te zitten in de grote mate van zelfwerkzaamheid van de leden. onder andere bij de aanleg van het huidige volkstuinencomplex.

In samenwerking met het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland, waarbij de vereniging is aangesloten, wordt een blad uitgegeven over volkstuinen, waarin alle facetten van het tuinieren als hobby ruim de aandacht krijgen.

Dit blad "de Tuinliefhebber” ontvangen alle leden. Ook houdt de vereniging gespreksavonden over allerlei zaken met betrekking tot het volkstuinen o.a. grondverbetering, rassenkeuze en teelt van bepaalde gewassen. Maar ook wordt veel kennis opgedaan in de praktijk, in een gezellig buurpraatje worden veel ervaringen uitgewisseld en zo vindt ook daar overdracht van kennis plaats.

© Copyright 2019 - VTV-Apeldoorn-Zuid